Pastato vandentiekių schemos

STR 2.07.01:2003

1 priedas

Pastato vandentiekių schemos

 

Eil. Nr.

Pastato vandentiekio schemos tipas

Rekomenduojama taikymo sritis

1 2 3
1 Schema be specialių slėgio padidinimo įrengimų, veikianti lauko vandentiekio slėgiu Jungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai garantuotas slėgis lauko vandentiekio tinkle yra pakankamas sudaryti reikalingam laisvajam slėgiui bet kuriame vandens ėmimo taške, įskaitant gaisrinius čiaupus
2 Schema su nuolatos, periodiškai ar tam tikrą laiką veikiančiais siurbliais slėgiui padidinti, be vandens bakų Jungtiniai ar atskirti vandentiekiai, kai esmas slėgis lauko vandentie­kyje nuolatos ar periodiškai būna nepakankamas pastato vandentiekiui ir slėgio trūkumas nedidelis arba slėgį reikia padidinti laikinai (pvz., gaisrui gesinti)
3 Schema su atvirais vandens bakais, periodiškai pripildomais veikiant lauko vandentiekio slėgiui Geriamieji vandentiekiai ypatingais atvejais, kai vandens suvartojama nedaug, o siurblius įrengti neparanku
4 Schema su atviraisiais vandens bakais ir juos pripildančiais siurbliais Jungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai smarkiai trūksta slėgio lauko vandentiekyje ir kai yra kur įrengti atviruosius bakus.
5 Schema su uždaraisiais (pneumati­niais), pastovaus ar kintamo slėgio vandens bakais ir siurbliais slėgiui padidinti Jungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai smarkiai trūksta slėgio lauko vandentiekyje
6 Schema su lauko vandentiekio slėgiu prisipildančiais atviraisiais bakais ir siurbliais slėgiui padidinti Kai iš lauko vandentiekio neįmanoma iš karto paimti reikalingo didelio vandens kiekio
7 Zoninė vandentiekio schema su vandens bakais ir siurbliais Daugiaaukščiuose pastatuose, kai slė­gio lauko vandentiekyje pakanka van­de­niui tiekti į 4 ar daugiau žemutinių aukštų arba kai slėgis pastato vanden­tiekyje, netaikant zonavimo, gali viršy­ti 60 m. v. st.; taip pat kai pastate reika­lingi keli skirtingi hidrauliniai režimai
8 Apytakinė vandentiekio schema arba kartotinio vandens vartojimo schema Esant dideliam suvartojamo vandens kiekiui ir apytakos arba kartotinio vandens pavartojimo galimybei
9 Schema su atsargos bakais Kai būtina sumažinti bei suvienodinti slėgį prie vandens ėmimo čiaupų ir garantuoti vandens atsargą (pvz., pirtyse, skalbyklose)

 

 

________________

STR 2.07.01:2003

2 priedas

 

SUPAPRASTINTAS VANDENTIEKIO VAMZDYNO APSKAIČIAVIMAS

Vartojimo vienetu (VV) laikomas debitas 0,1 l/s. Ėmimo taškų didžiausi ir mažiausi debitai ir juos atitinkantieji vartojimo vienetai nurodyti 1 lent.

 

2.1 lentelė. Vandens ėmimo taškų vertės vartojimo vienetais

Eil. Nr.

Ėmimo taškas

qpt Vartojimo vienetai
l/s l/s
1 Praustuvas, bidė, išpuodžio bakelis 0,1 0,1 1
2 Buitinė plautuvė, buitinė skalbyklė1), indų plovyklė, dušas 0,2 0,15 2
3 Pisuaras 0,3 0,15 3
4 Buitinė vonia 0,4 0,3 4
5 Laistymo arba plovimo čiaupas 0,5 0,4 5
6 Ne buitinė plautuvė su čiaupu DN20, ne buitinė vonia 0,8 0,8 8
7 Plovimo čiaupas DN20 1,5 1,0 15
1)kai prietaisas ne buitinis, reikia vadovautis gamintojo nurodymais

 

Supaprastintas apskaičiavimo metodas taikomas standartiniams vandentie­kiams. Vandentiekis gali būti laikomi standartiniu, kai jis tenkina šias tris sąlygas:

 • vandens ėmimo taškų debitai ne didesni už nurodytus 1 lentelėje,
 • pastate suvartojamo vandens sekundės debitas ne didesnis už nurodytą 1 paveikslo diagramoje,
 • pastate nenumatytas tęstinis vandens vartojimas; tęstiniu laikomas ilgiau kaip 15 min. trunkantis vandens ėmimas (pvz., maudymosi baseino pripildymas).

Duomenys supaprastintam standartinio vandentiekio skersmenų nustatymui pateikiami 2–9 lent.; jose pavartotos santrumpos reiškia: VV – vartojimo vienetas, DN – vardinis vamzdžio skersmuo, dv – vamzdžio vidaus skersmuo, d – vamzdžio išorės skersmuo, s – vamzdžio sienelės storis. Lentelės sudarytos pagal tokias vandens tiekimo sąlygas:

 • mažiausias slėgis tiekiamojo vamzdyno pradžioje (po VAM arba slėgio reguliatoriaus) yra 300 kPa; iš jo 200 kPa eikvojama hidrauliniams nuostoliams dėl trinties ir vietinių kliūčių įveikti, o 100 kPa sudaro laisvąjį slėgį vandens ėmimo taške;
 • nurodytas slėgis užtikrina 5 aukštų pastato aprūpinimą; kai turimas slėgis mažesnis, aprūpinamų aukštų skaičius turi būti mažinamas, skaičiuojant po 30 kPa kiekvienam aukštui;
 • didžiausias vandens tekėjimo greitis magistralėse ir stovuose 2,0 m/s, jungiamuo­siuose vamzdžiuose 4,0 m/s.

 

 

 

2.2 lentelė. Plieninio karštai cinkuoto vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrova VV 6 16 40 160 300 600 1600
DN 15 20 25 32 40 50 65
dv mm 16 21.6 27.2 35.9 41.8 53 68.8

 

2.3 lentelė. Varinio vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrova VV 1 2 3 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100
Didž. VV 2 4 5 8
d·s mm 12·1.0 15·1.0 18·1 22·1 28·1.5 35·1.5 42·1.5 54·2 76.1·2
dv mm 10.0 13.0 16.0 20.0 25 32 39 50 72.1
Didžiausias ilgis m 20 7 5 15 9 7

 

2.4 lentelė. Nerūdijančio plieno vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrova VV 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100
Didžiausias VV 4 5 8
d·s mm 15·1.0 18·1 22·1 28·1.2 35·1.5 42·1.5 54·2 76.1·2
dv mm 13.0 16.0 19.6 25.6 32 39 51 72.1
Didžiausias ilgis m 15 9 7

 

2.5 lentelė. Polietileninio PE-X vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrova VV 1 2 3 4 5 8 16 35 100 350 700
Didžiausias VV 4 5 8
d·s mm 12·1.8 16·2.2 20·2.8 25·3.5 32·4.4 40·5.5 50·6.9 63·8.7
dv mm 8.4 11.6 14.4 18.0 23.2 29 36.2 45.6
Didžiausias ilgis m 13 4 9 5 4

 

2.6 lentelė. Polibutileninio vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrova VV 1 2 3 3 4 6 13 25 55 180 500 1100
Didžiausias VV 2 4 5 8
d·s mm 12·1.3 16·1.5 20·1.9 25·2.3 32·3 40·3.7 50·4.6 63·5.8
dv mm 9.4 13.0 16.2 20.4 26 32.6 40.8 51.4
Didžiausias ilgis m 20 7 5 15 9 7

 

2.7 lentelė. Polipropileninio vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrova VV 1 2 3 3 4 6 13 30 70 200 540 970
Didž. VV 2 4 5 8
d·s mm 16·2.7 20·3.4 25·4.2 32·5.4 40·6.7 50·8.4 63·10.5 75·12.5
dv mm 10.6 13.2 16.6 21.2 26.6 33.2 42 50
Didžiausias ilgis m 20 12 8 15 9 7

 

 

2.8 lentelė. Polivinilchloridinio PVC-C vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrova VV 3 4 5 10 20 45 160 420 900
Didžiausias VV 4 5 8
d·s mm 16·2.0 20·2.3 25·2.8 32·3.6 40·4.5 50·5.6 63·6.9
dv mm 12.0 15.4 19.4 24.8 31 38.8 49.2
Didžiausias ilgis m 10 6 5

 

2.9 lentelė. Sudėtinio PE-X/AL/PE-HD arba PE-MD/AL/PE-HD vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrova VV 3 4 5 6 10 20 55 180 540 1300
Didžiausias VV 4 5 5 8
d·s mm 16·2.25/16·2.0 18·2 20·2.5 26·3 32·3 40·3.5 50·4 63·4.5
dv mm 11.5/12.0 14 15 20 26 33 42 54
Didžiausias ilgis m 9 5 4

 

 

________________

STR 2.07.01:2003

3 priedas

 

DETALUSIS ŠALTOJO VANDENTIEKIO DEBITŲ APSKAIČIAVIMAS

 1. Šis metodas tinka pastato ūkinės reikmes tenkinančio šaltojo vandentiekio sistemos skaičiavimui.
 2. Vienetinių vandens sąnaudų apibrėžimai ir sutartinis žymėjimas pateikti
  1 lentelėje.

 

3.1 lentelė. Vandens sąnaudų apibrėžimai ir žymėjimas.

Žymėjimas

Matovnt.

Apibrėžimas

l/d Suminė (šaltojo ir karštojo vandens) suvartojimo norma vidutinio vartojimo parą
l/d Suminė suvartojimo norma didžiausio vartojimo parą
,

 

l/d Tik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma vidutinio vartojimo parą
,

 

l/d Tik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo parą
l/h Suminė suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą
,

 

l/h Tik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą
l/s Maišomojo ėmimo čiaupo norminis suminis sekundės debitas
,

 

l/s Ėmimo čiaupo tik šaltojo arba tik karštojo vandens norminis sekundės debitas
l/h Maišomojo ėmimo čiaupo norminis suminis valandos debitas
,

 

l/h Ėmimo čiaupo tik šaltojo arba tik karštojo vandens norminis valandos debitas

 

 

 1. Vienetinės vandens sąnaudos nustatomos:

3.1. vienam vartotojui (q) bei vienam vandens ėmimo (paprastam ar maišomajam) čiaupui (qpt), kai pastate yra įvairių sanitarinių prietaisų, tačiau vartotojai vienodi (pvz., gyvenamasis namas, viešbutis, ligoninė ir pan.) – pagal Vandens vartojimo normų (RSN 26 – 90) 4, 5, 6 lenteles;

 

3.2. atskiram vandens ėmimo čiaupui (qpt) nustatomas pagal 2 lentelę;

 

3.3. kai skirtingus sanitarinius prietaisus naudoja skirtingos vartotojų grupės:

 

, l/s (l/h); (1)

 

čia: Ni ir – atskirų vartotojų grupių čiaupų skaičiai ir jų veikimo tose grupėse tikimybės; qpt,i – norminis čiaupo (prietaiso) sekundės debitas, nustatomas pagal RSN 26-90 4, 5, 6 lenteles kiekvienai vartotojų grupei.

 

 1. Didžiausieji šaltojo, karštojo vandens arba suminiai sekundės debitai apskaičiuojami pagal formulę:

qmax=5.qpt., l/s (2)

čia: qptduotajam pastatui būdingo čiaupo norminis debitas (, , );
 – koeficientas, nustatomas pagal suminį prijungtų prie ruožo (kurio debitas nustatomas) vandens ėmimo čiaupų skaičių N ir jų veikimo duotajame pastate tikimybę P; koeficiento  reikšmės pateiktos 3-ioje ir 4-oje lentelėse.

 

4.1. Nustatant jungtinių vandentiekių skaičiuotinius debitus, technologinėms reikmėms reikalingas vandens kiekis gali būti nustatomas sumuojant technologinių įrengimų debitus, jeigu jų veikimas yra vienalaikis; pagalbinių (buitinių) pramonės įmonių pastatų skaičiuotinį debitą leidžiama nustatyti sumuojant reikalingą buitiniams poreikiams (apskaičiuojamas pagal (2) formulę) ir dušams (apskaičiuojamas pagal dušų skaičių ir
2 lentelės duomenis) debitus; kai jungtinis vandentiekis tiekia vandenį gaisrams gesinti, debitai nustatomi atsižvelgiant į priešgaisrinių normų (RSN 137-92, RSN 138-92*) reikalavimus.

 

4.2. Vandens ėmimo čiaupų veikimo tikimybė P ( Psum, Pš, Pk) nustatoma:

 • jei visas pastatas vienodos paskirties,

; (3)

čia: U – vartotojų skaičius pastate, N – suminis vandens ėmimo čiaupų skaičius pastate.

 • jei atskiros pastato dalys skirtingos paskirties,

; (4)

 1. Pastato didžiausias šaltojo, karštojo vandens arba suminis valandos debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

, (5)

čia: qh,pt vandens ėmimo čiaupo valandos debitas l/h, nustatomas pagal šio priedo
3-iojo punkto nurodymus,
h – nustatomas pagal suminį vandens imtuvų skaičių pastate N ir jų panaudojimo tikimybę Ph (3-ia ir 4-a lentelės).

 

5.1. Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvų panaudojimo tikimybė apskaičiuojama pagal formulę:

; (6)

 1. Vidutinis per valandą sunaudojamo vandens debitas apskaičiuojamas atsižvelgiant į vartojimo periodą (parą, pamainą):

, m3/h; (7)

čia: T – vartojimo periodas valandomis.

 

3.2 lentelė.Vandens ėmimo čiaupų ir sanitarinių prietaisų (nuotekų) debitai

Sanitarinis prietaisas,
vandens ėmimo čiaupas
Sekundinis vandensdebitas, l/s Valandinis vandensdebitas, l/s San. prietaisonuotekų

debitas, l/s,

1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Praustuvas su šaltojo vandens ėmimo čiaupu

 

0,1 0,1 30 30 0,15
 1. Praustuvas su maišomuoju čiaupu
0,12 0,09 0,09 60 40 40 0,15
 1. Kriauklė, plautuvė (taip pat laboratorinė) su šaltojo vandens ėmimo čiaupu
0,15 0,15 50 50 0,3
 1. Plautuvė (taip pat labora­torinė) su maišomuoju

čiaupu

0,12 0,09 0,09 80 60 60 0,6
 1. Plautuvė su maišomuoju čiaupu viešojo maitinimo įstaigose

 

 

0,3

 

0,2

 

0,2

 

500

 

280

 

220

 

0,6

 1. Vonia su maišomuoju čiaupu (taip pat bendru

voniai ir praustuvui)

0,25 0,18 0,18 300 200 200 0,8
 1. Vonia su vietiniu vandens šildytuvu ir maišomuoju

čiaupu

0,22 0,22 300 300 1,1
 1. Medicininė vonia su maišomuoju čiaupu,

sąlyginio skersmens:

20 mm

25 mm

32 mm

 

 

0,4

0,6

1,4

 

 

0,3

0,4

1

 

 

0,3

0,4

1

 

 

700

750

1060

 

 

460

500

710

 

 

460

500

710

 

 

2,3

3

3

 1. Vonia kojoms
  su maišomuoju čiaupu
0,1 0,07 0,07 220 165 165 0,5
 1. 3.2 lentelės tęsinys Dušas su sekliąja dugnine ir maišomuoju čiaupu
0,12 0,09 0,09 100 60 60 0,2
 1. Dušas su giliąja dugnine ir maišomuoju čiaupu
0,12 0,09 0,09 115 80 80 0,6
 1. Grupinis dušas su maišomuoju čiaupu
0,2 0,14 0,14 500 270 230 0,2
 1. Higieninis dušas (bidė) su maišomuoju čiaupu ir dušeliu
0,08 0,05 0,05 75 54 54 0,15
 1. Pirties šaltojo ar karštojo vandens ėmimo čiaupas
0,4 0,4 1000 1000 0,4
 1. Išpuodis su plovimo bakeliu
0,1 0,1 83 83 1,6
 1. Išpuodis su plovimo čiaupu
1,4 1,4 81 81 1,4
 1. Pisuaras
0,035 0,035 36 36 0,1
 1. Pisuaras su pusiau automatiniu plovimo čiaupu
0,2 0,2 36 36 0,2
 1. Gėrimo čiurkšlelis
0,04 0,04 72 72 0,05
 1. Laistymo arba plovimo čiaupas
0,3 0,3 0,2 1080 1080 720 0,3
 1. Trapas,
  sąlyginio skersmens:

50 mm

100 mm

 

 

 

 

 

 

 

0,7

2,1

 

3.3 lentelė. Koeficiento  (h) reikšmės, kai P (Ph) 0,1 ir N neribotas, taip pat, kai P (Ph) > 0,1 ir N > 200

NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h
Mažiau 0,015 0,200 0,068 0,301 0,29 0,526
0,015 0,202 0,070 0,304 0,30 0,534
0,016 0,205 0,072 0,307 0,31 0,542
0,017 0,207 0,074 0,309 0,32 0,550
0,018 0,210 0,076 0,312 0,33 0,558
0,019 0,212 0,078 0,315 0,34 0,565
0,020 0,215 0,080 0,318 0,35 0,573
0,021 0,217 0,082 0,320 0,36 0,580
0,022 0,219 0,084 0,323 0,37 0,588
0,023 0,222 0,086 0,326 0,38 0,595
0,024 0,224 0,088 0,328 0,39 0,602
0,025 0,226 0,090 0,331 0,40 0,610
0,026 0,228 0,092 0,333 0,41 0,617
0,027 0,230 0,094 0,336 0,42 0,624
0,028 0,233 0,096 0,338 0,43 0,631
0,029 0,235 0,098 0,341 0,44 0,638
0,030 0,237 0,100 0,343 0,45 0,645
0,031 0,239 0,105 0,349 0,46 0,652
0,032 0,241 0,110 0,355 0,47 0,658
0,033 0,243 0,115 0,361 0,48 0,665
0,034 0,245 0,120 0,367 0,49 0,672
0,035 0,247 0,125 0,373 0,50 0,678
0,036 0,249 0,130 0,378 0,52 0,692
0,037 0,250 0,135 0,384 0,54 0,704
0,038 0,252 0,140 0,389 0,56 0,717
0,039 0,254 0,145 0,394 0,58 0,730
0,040 0,256 0,150 0,399 0,60 0,742
0,041 0,258 0,155 0,405 0,62 0,755
0,042 0,259 0,160 0,410 0,64 0,767
0,043 0,261 0,165 0,415 0,66 0,779
0,044 0,263 0,170 0,420 0,68 0,791
0,045 0,265 0,175 0,425 0,70 0,803
0,046 0,266 0,180 0,430 0,72 0,815
0,047 0,268 0,185 0,435 0,74 0,826
0,048 0,270 0,190 0,439 0,76 0,838
0,049 0,271 0,195 0,444 0,78 0,849
0,050 0,273 0,20 0,449 0,80 0,860
0,052 0,276 0,21 0,458 0,82 0,872
0,054 0,280 0,22 0,467 0,84 0,883
0,056 0,283 0,23 0,476 0,86 0,894
0,058 0,286 0,24 0,485 0,88 0,905
0,060 0,289 0,25 0,493 0,90 0,916
0,062 0,292 0,26 0,502 0,92 0,927
0,064 0,295 0,27 0,510 0,94 0,937
0,065 0,298 0,28 0,518 0,96 0,948
3.3 lentelės tęsinys
NP arba NP  arba h NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h
0,98 0,959 4,5 2,386 9,1 3,858
1,00 0,969 4,6 2,421 9,2 3,888
1,05 0,995 4,7 2,456 9,3 3,918
1,10 1,021 4,8 2,490 9,4 3,948
1,15 1,046 4,9 2,524 9,5 3,978
1,20 1,071 5,0 2,558 9,6 4,008
1,25 1,096 5,1 2,592 9,7 4,037
1,30 1,120 5,2 2,626 9,8 4,067
1,35 1,144 5,3 2,660 9,9 4,097
1,40 1,168 5,4 2,693 10,0 4,126
1,45 1,191 5,5 2,726 10,2 4,185
1,50 1,215 5,6 2,760 10,4 4,244
1,55 1,238 5,7 2,793 10,6 4,302
1,60 1,261 5,8 2,826 10,8 4,361
1,65 1,283 5,9 2,858 11,0 4,419
1,70 1,306 6,0 2,891 11,2 4,477
1,75 1,328 6,1 2,924 11,4 4,534
1,80 1,350 6,2 2,956 11,6 4,592
1,85 1,372 6,3 2,989 11,8 4,649
1,90 1,394 6,4 3,021 12,0 4,707
1,95 1,416 6,5 3,053 12,2 4,764
2,00 1,437 6,6 3,085 12,4 4,820
2,1 1,479 6,7 3,117 12,6 4,877
2,2 1,521 6,8 3,149 12,8 4,934
2,3 1,563 6,9 3,181 13,0 4,990
2,4 1,604 7,0 3,212 13,2 5,047
2,5 1,644 7,1 3,244 13,4 5,103
2,6 1,684 7,2 3,275 13,6 5,159
2,7 1,724 7,3 3,307 13,8 5,215
2,8 1,763 7,4 3,338 14,0 5,270
2,9 1,802 7,5 3,369 14,2 5,326
3,0 1,840 7,6 3,400 14,4 5,382
3,1 1,879 7,7 3,431 14,6 5,437
3,2 1,917 7,8 3,462 14,8 5,492
3,3 1,954 7,9 3,493 15,0 5,547
3,4 1,991 8,0 3,524 15,2 5,602
3,5 2,029 8,1 3,555 15,4 5,657
3,6 2,065 8,2 3,585 15,6 5,712
3,7 2,102 8,3 3,616 15,8 5,767
3,8 2,138 8,4 3,646 16,0 5,821
3,9 2,174 8,5 3,677 16,2 5,876
4,0 2,210 8,6 3,707 16,4 5,930
4,1 2,246 8,7 3,738 16,6 5,984
4,2 2,281 8,8 3,768 16,8 6,039
4,3 2,317 8,9 3,798 17,0 6,093
4,4 2,352 9,0 3,828 17,2 6,147
3.3 lentelės tęsinys
NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h
17,4 6,201 36,5 11,07 69 18,79
17,6 6,254 37,0 11,19 70 19,02
17,8 6,308 37,5 11,31 71 19,25
18,0 6,362 38,0 11,43 72 19,48
18,2 6,415 38,5 11,56 73 19,71
18,4 6,469 39,0 11,68 74 19,94
18,6 6,522 39,5 11,80 75 20,18
18,8 6,575 40,0 11,92 76 20,41
19,0 6,629 40,5 12,04 77 20,64
19,2 6,682 41,0 12,16 78 20,87
19,4 6,734 41,5 12,28 79 21,10
19,6 6,788 42,0 12,41 80 21,33
19,8 6,840 42,5 12,53 81 21,56
20,0 6,893 43,0 12,65 82 21,69
20,5 7,025 43,5 12,77 83 22,02
21,0 7,156 44,0 12,89 84 22,25
21,5 7,287 44,5 13,01 85 22,48
22,0 7,417 45,0 13,13 86 22,71
22,5 7,547 45,5 13,25 87 22,94
23,0 7,677 46,0 13,37 88 23,17
23,5 7,806 46,5 13,49 89 23,39
24,0 7,935 47,0 13,61 90 23,62
24,5 8,064 47,5 13,73 91 23,85
25,0 8,192 48,0 13,85 92 24,08
25,5 8,320 48,5 13,97 93 24,31
26,0 8,447 49,0 14,09 94 24,54
26,5 8,575 49,5 14,20 95 24,77
27,0 8,701 50 14,32 96 24,99
27,5 8,828 51 14,56 97 25,22
28,0 8,955 52 14,80 98 25,45
28,5 9,081 53 15,04 99 25,68
29,0 9,207 54 15,27 100 25,91
29,5 9,332 55 15,51 102 26,36
30,0 9,457 56 15,74 104 26,82
30,5 9,583 57 15,98 106 27,27
31,0 9,707 58 16,22 108 27,72
31,5 9,832 59 16,45 110 28,18
32,0 9,957 60 16,69 112 28,63
32,5 10,08 61 16,92 114 29,09
33,0 10,20 62 17,15 116 29,54
33,5 10,33 63 17,39 118 29,89
34,0 10,45 64 17,62 120 30,44
34,5 10,58 65 17,85 122 30,90
35,0 10,70 66 18,09 124 31,35
35,5 10,82 67 18,32 126 31,80
36,0 10,94 68 18,55 128 32,25
3.3 lentelės tęsinys
NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h
130 32,70 260 61,57 495 112,25
132 33,15 265 62,66 500 113,32
134 33,60 270 63,75 505 114,38
136 34,06 275 64,85 510 115,45
138 34,51 280 65,94 515 116,52
140 34,96 285 67,03 520 117,58
142 35,41 290 68,12 525 118,65
144 35,86 295 69,20 530 119,71
146 36,31 300 70,29 535 120,78
148 36,76 305 71,38 540 121,84
150 37,21 310 72,46 545 122,91
152 37,66 315 73,55 550 123,97
154 38,11 320 74,63 555 125,04
156 38,56 325 75,72 560 126,10
158 39,01 330 76,80 565 127,16
160 39,46 335 77,88 570 128,22
162 39,91 340 78,96 575 129,29
164 40,35 345 80,04 580 130,35
166 40,80 350 81,12 585 131,41
168 41,25 355 82,20 590 132,47
170 41,70 360 83,28 595 133,54
172 42,15 365 84,36 600 134,60
174 42,60 370 85,44 605 135,66
176 43,05 375 86,52 610 136,72
178 43,50 380 87,60 615 137,78
180 43,95 385 88,67 620 138,84
182 44,40 390 89,75 625 139,90
184 44,84 395 90,82 630 140,96
186 45,29 400 91,90 635 142,02
188 45,74 405 92,97 640 143,08
190 46,19 410 94,05 645 144,14
192 46,64 415 95,12 650 145,20
194 47,09 420 96,20 655 146,25
196 47,54 425 97,27 660 147,31
198 47,99 430 98,34 665 148,37
200 48,43 435 99,41 670 149,43
205 49,49 440 100,49 675 150,49
210 50,59 445 101,56 680 151,55
215 51,70 450 102,63 685 152,60
220 52,80 455 103,70 690 153,66
225 53,90 460 104,77 695 154,72
230 55,00 465 105,84 700 155,77
235 56,10 470 106,91 705 156,83
240 57,19 475 107,98 710 157,89
245 58,29 480 109,05 715 158,94
250 59,38 485 110,11 720 160,00
255 60,48 490 111,18 725 161,06

3.3 lentelės pabaiga

NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h NP arba NPh  arba h
730 162,11 795 175,82 920 202,10
735 163,17 800 176,87 930 204,20
740 164,22 810 178,98 940 206,30
745 165,28 820 181,08 950 208,39
750 166,33 830 183,19 960 210,49
755 167,39 840 185,29 970 212,59
760 168,44 850 187,39 980 214,68
765 169,50 860 189,49 990 216,78
770 170,55 870 191,60 1000 218,87
775 171,60 880 193,70 1250 271,14
780 172,66 890 195,70 1600 343,90
785 173,71 900 197,90 2000 426,80
790 174,76 910 200,00

 

 

3.4 lentelė. Koeficientų (h) reikšmės, kai P (Ph) > 0,1 ir N 200

N

P (Ph)
0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8
2 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80
6 0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20
8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59
10 0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97
12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36
14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,40 2,63 2,75
16 1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14
18 1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53
20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92
22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33
24 1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70
26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11
28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,30 4,94 5,51
30 1,80 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89
32 1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24
34 1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65
36 2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02
38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43
40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84
45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80
50 2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90
55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80
60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80
65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70
70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70
75 3,3 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70
3.4 lentelės tęsinys
N P (Ph)
0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8
80 3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70
85 3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80
90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70
95 3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60
100 4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60
105 4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60
110 4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60
115 4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60
120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60
125 4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60
130 4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50
135 5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50
140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50
145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40
150 5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40
155 5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40
160 5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30
165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50
170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60
175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70
180 6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40
185 6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60
190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60
195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30
200 6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50

 

 

______________

 

 

 

 

 

STR 2.07.01:2003

4 priedas

 

 

VANDENS BAKŲ TALPA

Bake turi tilpti ne mažiau vandens, negu priklauso apskaičiuojant pagal vartotojų skaičių ir 1 lentelėje nurodytą mažiausią vienetinę talpą.

 

4.1 lentelė. Mažiausios vienetinės geriamojo vandens bakų talpos (kai vanduo tiekiamas ir karštajam vandeniui ruošti)

Eil. Nr.

Pastato paskirtis

Vandens vartotojo vienetas Mažiausia talpa l/vart.
1 Bendrabutis Miegamoji vieta 90
2 Viešbutis Miegamoji vieta 200
3 Įstaigos pastatas: su bufetu
be bufeto
Darbuotojas 45
40
4 Restoranas Pamaitinimas 7
5 Mokykla: parengiamoji arba pradinė
vidurinė arba technikos
Moksleivis 15
20
6 Internatinė mokykla Moksleivis 90
7 Vaikų namai ar vaikų darželis Miegamoji vieta 135
8 Kūdikių namai Miegamoji vieta 120
9 Senelių namai, sanatorija Miegamoji vieta 130

 

 

 

______________

STR 2.07.01:2003

5 priedas

 

 

KINTAMO SLĖGIO UŽDARĄJĮ BAKĄ PRIPILDANČIO SIURBLIO PARAMETRŲ APSKAIČIAVIMAS

 

Siurblio, automatiškai pripildančio pneumatinį vandens baką, parametrai apskaičiuojami tokia tvarka:

 • nustatomas didžiausias valandinis vandens poreikis ir skaičiuotinis slėgis bako įrengimo vietoje Hsk;
 • nustatomas įrenginio debitas:

qįr = (1-1,2);

 • nustatomas mažiausias reikalingas įrenginio slėgis:

Hįr= Hgeom+ Hsum+ Hsk,m v.st.,

kai Hgeom– bako pastatymo vietos ir nepatogiausio čiaupo aukščių skirtumas, m;

 • nustatomi siurblio įsijungimo ir išsijungimo slėgiai:

ir ;

čia koeficientas, lygus 0,8–0,75, kai sistemos slėgis iki 50 m v.st. ir
0,75–0,6, kai sistemos slėgis nuo 50 iki 100 m v.st.;

 • nustatomas siurblio slėgis:

, m v.st.

 • pagal įrenginio našumą ir siurblio slėgį parenkamas šiuos parametrus atitinkantis siurblys.

 

_____________