PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO APSKAIČIAVIMAS

STR 2.07.01:2003

9 priedas

PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO APSKAIČIAVIMAS

1. Pastatų paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo plokščio (nuolydžio iki 0,015) stogo gali būti apskaičiuojamas taip:
, l/s,
kai: F – stogo plotas, m2; I20 – kartą per metus pasikartojančio 20 min trukmės lietaus intensyvumas, l/(s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2 p. Šio lietaus intensyvumo Lietuvos Respublikoje izolinijos nurodytos Reglamento 10 priede.

Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo šlaitinio (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti apskaičiuojamas taip:
, l/s,
kai I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas, l/(s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2 p., imant T = 5 min.

2. Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas

2.1. Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

, l/s,

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2 p.; F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas pagal 2.6 p.

2.2. Lietaus intensyvumą galima apskaičiuoti iš lygties:

, l/(s·ha),

kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min, nustatoma pagal 2.5 p.

Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės teikiamos Reglamento 10 priede. Jei projektuojamas objektas yra vietovėje, kuriai parametrai A, B ir c nenurodyti, tai lietaus intensyvumas apskaičiuojamas interpoliavimo būdu, pagal artimiausių (nurodytų 10 priede) miestų duomenis.

Interpoliavimo būdu reikia apskaičiuoti lietaus intensyvumą ir tuo atveju, kai pasirenkamas kitoks, nei nurodytieji 10 priede, nuotakyno ištvinimo retmuo.

2.3. Nuotakyno ištvinimo retmens reikšmė parenkama, atsižvelgiant į lietaus ar mišriojo nuotakyno tiesimo sąlygas ir padarinius liūčių, kurių intensyvumas didesnis negu skaičiuotinio lietaus, iš 1 ir 2 lentelių.

Projektuojant lietaus nuotakyną prie objektų, kurių užtvindymas sukeltų didelius nuostolius (pvz., požeminių geležinkelių, geležinkelio stočių, požeminių garažų, perėjų ir pan.), nuotakyno ištvinimo retmens reikšmę reikia imti ribinę, nurodytą 3 lentelėje.

Apskaičiuojant debitą pagal ribinius nuotakyno ištvinimo retmenis, nurodytus
3 lentelėje, reikia atsižvelgti į nuotėkio dalį, galinčią nutekėti gatvių važiuojamąja dalimi. Gatvių nuotėkio apskaičiavimuose, srauto gylis neturi viršyti šaligatvio aukščio, kad nebūtų užtvindyti šalia gatvių esantys rūsiai ir pusrūsiai.

9.1 lentelė. Gyvenviečių nuotakyno ištvinimo retmuo p (metais)

Nuotakų tiesimo sąlygos

Nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais
Vietinės reikšmės gatvės Magistralinės gatvės
Palankios ir vidutinės Palankios 0,5–1
Nepalankios Vidutinės 1–2
Ypač nepalankios Nepalankios 2–5
Ypač nepalankios 3–10

PASTABOS: 1. Palankiomis lietaus nuotakyno įrengimo sąlygomis laikomos šios:

– nuotėkio baseino plotas ne didesnis kaip 150 ha, paviršius plokščias, vidutinis paviršiaus nuolydis neviršija 0,005;

– nuotakas tiesiamas šlaito viršuje, ne toliau kaip 400 m nuo vandenskyros.

2. Vidutinėmis lietaus nuotakyno įrengimo sąlygomis laikomos šios:

– baseino plotas didesnis kaip 150 ha, paviršius plokščias, vidutinis paviršiaus nuolydis didesnis nei 0,005;

– nuotakas tiesiamas žemutinėje šlaito, kurio nuolaidumas ne didesnis kaip 0,02, dalyje, tačiau baseino plotas neviršija 150 ha.

3. Nepalankiomis nuotakyno įrengimo sąlygomis laikomos šios:

– nuotakas tiesiamas žemutinėje šlaito dalyje, baseino plotas viršija 150 ha;

– nuotakas tiesiamas stataus (vidutinis nuolydis virš 0,02) šlaito apačioje.

4. Ypač nepalankiomis nuotakyno įrengimo sąlygomis laikomos šios:

– nuotakynu tekinamos nuotekos iš daubos.

9.2 lentelė. Pramonės įmonių teritorijų nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais

Trumpalaikio nuotakyno

ištvinimo padariniai

Nuotakyno ištvinimo
retmuo p, metais
Technologiniai procesai:
sutrinka 0,5–1
nesutrinka 1–2

PASTABA. Įmonėms, esančioms dauboje, nuotakyno ištvinimo retmenį reikia apskaičiuoti, atsižvelgiant į ištvinimo žalą ir nuotėkio kaupimo galimybes, arba imti ne mažesnį kaip 5 metai.

9.3 lentelė. Ribiniai nuotakyno ištvinimo retmenys p, metais

Baseino pobūdis Ribinis nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais, kai
lietaus nuotakyno tiesimo sąlygos:
palankios vidutinės nepalankios ypač nepalankios
Kvartalų teritorijos ir vidutinės reikšmės gatvės

10

10

25

50

Magistralinės gatvės 10 25 50 100

2.4. Skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas yra tas, iš kurio lietaus vanduo suteka į skaičiuojamą nuotaką.

Jei nuotėkio baseino plotas viršija 300 ha, skaičiuotinis plotas gaunamas dauginant tikrąjį plotą iš mažinančio daugiklio h, įvertinančio netolygų lietaus intensyvumo pasiskirstymą baseine. Daugiklio η reikšmės apskaičiuojamos taip:

,

kai F – tikrasis nuotėkio baseino plotas, ha.

2.5. Skaičiuotinė lietaus trukmė imama lygi laikui, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuo tolimiausio nuotėkio baseino taško iki skaičiuojamo skerspjūvio, ir apskaičiuojama taip:

, min,

kai: tkon – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo koncentruojasi į sroveles ir teka teritorijos paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, min. Paviršinio koncentravimosi trukmė apskaičiuojama arba imama tokio dydžio: gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus nuotakyno – 5–10 min, su požeminiu kvartaliniu nuotakynu – 3–5 min. Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus nuotakyną, paviršinės koncentracijos laikas imamas 2–3 min;

tl – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus šulinėlio, apskaičiuojamas taip:

, min,

kai: ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės lataku greitis, m/s, (priklausomai nuo gatvės nuolydžio imamas 1–3 m/s). Jei kvartale yra požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0;

tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; apskaičiuojamas taip:

, min,

kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo greičiai šiuose nuotakyno baruose, m/s.

2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę:

,

kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų ribinės reikšmės nurodytos 4 lentelėje;

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis, ha;

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha.

9.4 lentelė. Paviršinio nuotėkio koeficientai

Paviršiaus tipas

Paviršinio nuotėkio koeficientas C *
Asfaltas ir betonas 0,70–0,95
Akmenų grindinys 0,70–0,85
Stogai 0,75–0,95
Suplanuoti grunto paviršiai (žaliosios vejos):
kai vejos pagrindas priesmėlis ir:
nuolydis iki 2 procentų

nuolydis 2–7 procentai

nuolydis didesnis kaip 7 procentai

0,05–0,10

0,10–0,15

0,15–0,20

kai vejos pagrindas priemolis ir:
nuolydis iki 2 procentų

nuolydis 2–7 procentai

nuolydis didesnis kaip 7 procentai

0,13–0,17

0,18–0,22

0,25–0,35

* PASTABA. Didesnės reikšmės atitinka didesnį nuotakyno ištvinimo retmenį.

2.7. Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne:

, l/s,

kai: Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1 p.; – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą.

Mažesnio nei 0.01 nuolydžio vietovėse β = 0,7; kai vietovės nuolydis nuo 0,01 iki
0,03 – β = 0,8; didesnio nei 0,03 nuolydžio vietovėse β = 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4 iki 10 barų,
reikšmė gali būti sumažinta 10%, kai barų mažiau kaip 4, galima sumažinti 15%.

2.8. Apskaičiuojant paviršinių (lietaus) nuotekų debitą iš didesnio kaip 50 ha baseino su skirtingu užstatymu arba paviršiaus nuolydžiu, reikia apskaičiuoti būdingų baseino dalių lietaus nuotekų debitus ir didžiausią jų laikyti skaičiuotiniu. Jeigu skaičiuotinis debitas tam tikrame lietaus nuotakyno bare gaunamas mažesnis, negu buvo apskaičiuotas aukštutiniuose nuotakuose, baro debitą reikia prilyginti didžiausiai aukštutinių nuotakų debitų reikšmei.

Žalieji plotai, kuriuose neįrengtas paviršinis ar požeminis lietaus nuotekų šalintuvas, neįtraukiami į nuotėkio baseino plotą ir neįvertinami apskaičiuojant nuotėkio koeficientą C. Tačiau kai žaliųjų plotų paviršius nuotakus link gatvių ar teritorijų su nelaidžia danga ir įrengtu lietaus nuotakynu ir nuolydis yra 0,008–0,01 ar dar didesnis, tai į skaičiuotinį nuotėkio baseino plotą reikia įtraukti 50 – 100 m pločio ruožą.

Apželdinti plotai (pvz., vejos, gatvių važiuojamąsias dalis skiriančios juostos), esantys kvartalų viduje, turi būti įvertinami apskaičiuojant nuotėkio baseino plotą ir baseino paviršiaus nuotėkio koeficientą C.

________________

STR 2.07.01:2003

10 priedas

LIETUVOS TERITORIJOS LIETAUS INTENSYVUMO PARAMETRAI

Miestas Parametras Nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais
20 10 5 2 1 0,5 0,33
BIRŽAI

A

6760 4195 5124 4288 2349 2249 1374
B 15 11 19 15 10 15 9,6
c 32,00 42,00 8,8 -19,00 -4,1 -7,5 -1,7
DOTNUVA A 21553 13125 7812 6305 3500 1668 1213
B 66 50 29 26 15 7,4 8,2
c -47 -18 -13 -24 -11 -2,5 0
DŪKŠTAS A 39809 4594 7434 2629 2280 2115 1975
B 116 26 32 12 12 15 18
c -114 38 -18 5,5 2,6 -1,7 -5
KAUNAS A 3221 2608 2780 2878 2788 2051 1815
B 3,6 3,5 7,7 10,6 12 12 14
c 17 17 6,5 -1,4 -6,1 -2,6 -2,9
KLAIPĖDA A 2052 2528 2019 2014 2260 1412 1326
B -0,1 5,3 4,5 6,9 11 8,4 10
c 25 15 17 7,7 -1,2 3,5 1
KYBARTAI A 4818 4953 8770 2869 2070 1487 1013
B 6,3 7,1 24 7,5 5,6 5,4 3,5
c 10,5 1,1 -42 -7,2 -4,2 -1,6 1,6
LAZDIJAI A 23196 22441 12798 4026 2670 1556 1843
B 56 65 46 16 11 7,1 12,5
c -113 -99 -61 -12,5 -6,5 0,7 -5,5
LAUKUVA A 27606 20693 10552 2423 2620 1895 1295
B 63 57 30 6,5 13 14 9,5
c -91 -70 -57 1,3 -4,9 -1,3 0,4
PANEVĖŽYS A 21166 6146 7807 5188 2804 2016 1734
B 43 12 25 20 13 11 12
c -107 -10 -25 -16 -1,4 -4,8 -5,1
ŠIAULIAI A 10688 5374 6094 4078 2225 2665 2044
B 26 13 20 14 8 18 16
c -31 2,8 -18 -15 -2,6 -12 -9,1

TELŠIAI A 5967 1834 3695 2496 2422 1601 1464
B 11 0,5 12 8,7 11 9,3 12
c 36 54 8 10 1,4 1,9 1,1
UTENA A 8096 11636 14382 2864 2363 1594 1515
B 20 34 44 8,7 12 9,3 12,0
c -15 -42 -77 -3,5 -1,8 -0,8 -2,7
VĖŽAIČIAI A 24694 17882 9824 8097 2138 1539 1337
B 56 41 27 32 9,0 9,6 10
c -76 -57 -25 -30 3,9 4,7 3,0
VILNIUS A 3236 4419 5835 5895 4616 2480 1712
B 0,4 8,0 17 22 21 15 12
c 30 17 -0,8 -22 -21 -7,6 -2,6

10.1 paveikslas. Kartą per metus pasikartojančio 20 minučių trukmės lietaus intensyvumo l/(s·ha) pasiskirstymas Lietuvos Respublikoje

______________

2 atsakymai į “PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO APSKAIČIAVIMAS”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *