PASTATO BUITINIO NUOTAKYNO APSKAIČIAVIMAS

STR 2.07.01:2003

6 priedas

PASTATO BUITINIO NUOTAKYNO APSKAIČIAVIMAS

Pagrindiniai duomenys apskaičiavimui yra: mažiausias vamzdžio spindžio skersmuo, normatyvinis sanitarinio prietaiso debitas ir naudojimo koeficientas.

Vardinio skersmens vamzdžių mažiausi standartiniai spindžio skersmenys pateikti
6.1 lentelėje.

6.1 lentelė. Mažiausieji vamzdžių spindžio skersmenys

Vardinis skersmuo Spindžio skersmuo
DN dmin, mm
30 26
40 34
50 44
56 49
60 56
70 68
80 75
90 79
100 96
125 113
150 146
200 184
225 207
250 230
300 290

Normatyviniai buitinių sanitarinių prietaisų debitai pateikti 6.2 lentelėje. Specialiųjų sanitarinių prietaisų (pvz., komercinių virtuvių) debitai turi būti nustatomi individualiai, pagal gamintojų duomenis.

6.2 lentelė. Normatyviniai buitinių sanitarinių prietaisų debitai

Prietaisas

I sistema

II sistema III sistema IV sistema
qpt, l/s qpt, l/s qpt, l/s qpt, l/s
Praustuvas, bidė 0,5 0,3 0,3 0,3
Dušas be sklandžio 0,6 0,4 0,4 0,4
Dušas su sklandžiu 0,8 0,5 1,3 0,5
Pisuaras su bakeliu 0,8 0,5 0,4 0,5
Pisuaras su čiaupu 0,5 0,3 0,3
Latakinis pisuaras 0,2* 0,2* 0,2* 0,2*
Vonia 0,8 0,6 1,3 0,5
Plautuvė 0,8 0,6 1,3 0,5
Indų plovyklė (buitinė) 0,8 0,6 0,2 0,5
Skalbyklė, iki 6 kg talpos 0,8 0,6 0,6 0,5
Skalbyklė, iki 12 kg talpos 1,5 1,2 1,2 1,0
Išpuodis su 4 l bakeliu ** 1,8 ** **
Išpuodis su 6 l bakeliu 2,0 1,8 1,2–1,7*** 2,0
Išpuodis su 7.5 l bakeliu 2,0 1,8 1,4–1,8*** 2,0
Išpuodis su 9 l bakeliu 2,5 2,0 1,6–2,0*** 2,5
Trapas DN 50 0,8 0,9 0,6
Trapas DN 70 1,5 0,9 1,0
Trapas DN 100 2,0 1,2 1,3
* vienam asmeniui, ** neleidžiama, *** tik sifoniniams bakeliams, – nenaudojama

Sanitarinių prietaisų naudojimo koeficientas (K) priklauso nuo pastato paskirties; būdingieji koeficiento dydžiai pateikti 6.3 lentelėje.

6.3 lentelė. Būdingieji naudojimo koeficiento dydžiai

Prietaiso naudojimo pobūdis

K

Protarpinis, pvz., namuose, pensionuose, įstaigose 0,5
Dažnas, pvz., ligoninėse, mokyklose, restoranuose, viešbučiuose 0,7
Sutelktinis, pvz., viešosiose išvietėse, dušinėse 1,0
Ypatingasis, pvz., laboratorijose 1,2

Nuotakyno arba jo dalies projektinį nuotekų debitą iš buitinių sanitarinių prietaisų (Qbn) galima apskaičiuoti taip:

, l/s,

kai K – santarinių prietaisų naudojimo koeficientas; – buitinių sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų, l/s, suma.

Kai nuotakynu arba jo dalimi šalinamos nuotekos iš buitinių sanitarinių prietaisų, prietaisų su nuolatiniu nuotėkiu (pvz., aušinimo) arba nuotekos, tiekiamos siurbliu, suminis projektinis debitas apskaičiuojamas taip:

, l/s,

kai Qsum – suminis debitas; Qbn – buitinių sanitarinių prietaisų debitas, l/s;
Qnuol – nuolatinis nuotėkis, l/s; Qsrb – siurbliuojamas debitas, l/s. Nuolatinis ir siurbliuojamas debitas pridedami be jokio mažinimo.

Nevėdinamų nuotakų dydis ir naudojimo ribos įvairios sistemos nuotakynuose parenkami pagal Reglamento 7 priedo – 7.1, 7.2 ir 7.3 lentelių ir 7.1 paveikslo – nurodymus. Kai nevėdinamų nuotakų pralaidumas netenkina, nuotakai turi būti vėdinami; duomenys tokių nuotakų įrengimui įvairios sistemos nuotakynuose pateikti Reglamento 7 priedo 7.4, 7.5 bei
7.6 lentelėse ir 7.2 paveiksle.

Buitinio nuotakyno stovų, jų vėdinamųjų dalių, vėdinimo stovų ir vamz­džių bei orlaidžių pralaidumas gali būti parenkamas pagal Reglamento 8 priedo nurodymus.

Išvadų pralaidumas gali būti apskaičiuojamas pagal metodiką nurodytą Reglamento
19 priede.

______________

STR 2.07.01:2003

7 priedas

NUOTAKŲ PROJEKTAVIMO DUOMENYS

7.1 lentelė. Nevėdinamų nuotakų pralaidumas

Pralaidumas

I sistema II sistema III sistema IV sistema
l/s DN DN DN DN
0,40 * 30 Žr. 7.3 lentelę 30
0,50 40 40 40
0,80 50 * *
1,00 60 50 50
1,50 70 60 60
2,00 80** 70** 70**
2,25 90*** 80**** 80****
2,50 100 90 100
* neleidžiama, *** ne daugiau kaip du išpuodžiai ir
krypties pokyčio kampų suma ≤ 900
** nėra išpuodžių **** ne daugiau kaip vienas išpuodis

7.2 lentelė. Nevėdinamų nuotakų įrengimo apribojimai

Apribojimas

I sistema

II sistema III sistema

IV sistema

Didžiausias nuotako ilgis (L) 4,0 m 10,0 m Žr. 7.3
lentelę
10,0 m
Didžiausias alkūnių skaičius 3* 1* 3*
Didžiausias krytis (H) (ruožas, tiestas ≥ 450 kampu) 1,0 m **6,0 m DN>70
**3,0 m DN=70
1,0 m
Mažiausias nuolydis 0,01 0,015 0,01
* prietaiso jungiamoji alkūnė neįskaitoma
** kai prie nuotako DN<100 prijungtas išpuodis, joks kitas prietaisas negali būti
jungiamas aukščiau kaip 1 m virš įjungimo į vėdinamąją sistemą.

7.1 paveikslas. I, II ir IV sistemų nevėdinamų nuotakų įrengimo apribojimų schema

1 – jungiamoji alkūnė, 2 – stovas, 3 – nuotakas

7.3 lentelė. III sistemos nevėdinamų nuotakų įrengimo apribojimai

Prietaisas

Vardinis
skers­muo

DN

Mažiausias hidraulinės užtvaros (HU) aukštis,
mm
Didžiausias nuotako ilgis (L),
m
Nuotako nuolydis Didžiausias alkūnių skaičius,
vnt.
Didžiau­sias krytis
(H),
m
Praustuvas, bidė
(30 mm skersmens HU)
30 75 1,7 0,0221) 0 0
Praustuvas, bidė
(30 mm skersmens HU)
30 75 1,1 0,0441) 0 0
Praustuvas, bidė
(30 mm skersmens HU)
30 75 0,7 0,0871) 0 0
Praustuvas, bidė
(30 mm skersmens HU)
40 75 3,0 0,018–
0,044
2 0
Dušas, vonia 40 50 Neribotas2) 0,018–0,09 Neribotas 1,5
Sieninis pisuaras 40 75 3,03) 0,018–0,09 Neribotas4) 1,5
Pastatomasis pisuaras 50 75 3,03) 0,018–0,09 Neribotas4) 1,5
Latakinis pisuaras5) 60 50 3,03) 0,018–0,09 Neribotas4) 1,5
Plautuvė (40 mm skersmens HU) 40 75 Neribotas2) 0,018–0,09 Neribotas 1,5
Buitinė indų plovyklė arba skalbyklė 40 75 3,0 0,018–
0,044
Neribotas 1,5
Išpuodis su iki 80 mm skersmens ištėkme6) 75 50 Neribotas ≥ 0,018 Neribotas4) 1,5
Išpuodis su didesne kaip 80 mm skersmens ištėkme6) 100 50 Neribotas ≥ 0,018 Neribotas4) 1,5
Maisto atliekų šalintuvas7) ≥ 40 758) 3,03) ≥ 0,135 Neribotas4) 1,5
Higieninių paketų šalintuvas ≥ 40 758) 3,03) ≥ 0,054 Neribotas4) 1,5
Trapas 50 50 Neribotas3) ≥ 0,018 Neribotas 1,5
Trapas 70 50 Neribotas3) ≥ 0,018 Neribotas 1,5
Trapas 100 50 Neribotas3) ≥ 0,018 Neribotas 1,5
4 praustuvai 50 75 4,0 0,018–0,044 0 0
Sieniniai pisuarai8) 50 75 Neribotas3) 0,018–0,09 Neribotas4) 1,5
Iki 8 išpuodžių6) 100 50 15,0 0,009–0,09 2 1,5
Iki 5 gėrimo trykšlelių9) ≤ 30 50 4,53) 0,018–0,044 Neribotas4) 0
  1. Statesnis nuolydis leidžiamas trumpesniuose, negu didžiausias leistinas ilgis, nuotakuose.
  2. Kai ilgis didesnis nei 3,0 m, ūminis nuleidimas gali didinti užsikimšimo grėsmę.
  3. Vengiant nuosėdų susidarymo turi būti kuo trumpesnis.
  4. Vengti stačiabriaunių alkūnių.
  5. Latakiniams pisuarams iki 7 asmenų. Ilgesni pisuarai privalo turėti daugiau ištėkmių.
  6. Išpuodžiai jungiami įžambiais jungliais.
  7. Įskaitant mažas bulvių skutykles.
  8. Vamzdinės hidraulinės užtvaros.
  9. Gėrimo trykšleliai privalo turėti groteles šiukšlėms sulaikyti.

7.4 lentelė. Vėdinamų nuotakų pralaidumas (nuotako DN/vėdinimo vamzdžio DN)

Pralaidumas

I sistema II sistema III sistema IV sistema
l/s DN DN DN DN
0,60 * 30/30 Žr. 7.6 lentelę 30/30
0,75 50/40 40/30 40/30
1,50 60/40 50/30 50/30
2,25 70/50 60/30 60/30
3,00 80/50** 70/40** 70/40**
3,40 90/60*** 80/40**** 80/40****
3,75 100/60 90/50 90/50
* neleidžiama, *** ne daugiau kaip du išpuodžiai ir
krypties pokyčio kampų suma ≤ 900
** nėra išpuodžių **** ne daugiau kaip vienas išpuodis

7.5 lentelė. Vėdinamų nuotakų įrengimo apribojimai

Apribojimas

I sistema II sistema III sistema IV sistema
Didžiausias nuotako ilgis (L) 10,0 m Neribojamas Žr. 7.6
lentelę
10,0 m
Didžiausias alkūnių skaičius Neribojamas Neribojamas Neribojamas
Didžiausias krytis (H) (ruožas, tiestas ≥ 450 kampu) 3,0 m 3,0 m 3,0 m
Mažiausias nuolydis 0,005 0,015 0,005
* prietaiso jungiamoji alkūnė neįskaitoma

7.2 paveikslas. I, II ir IV sistemų vėdinamų nuotakų įrengimo apribojimų schema

1 – jungiamoji alkūnė, 2 – stovas, 3 – nuotakas, 4 – vėdinimo vamzdis

7.6 lentelė. III sistemos vėdinamų nuotakų įrengimo apribojimai

Prietaisas

Vardinis
skersmuo

DN

Mažiausias hidraulinės užtvaros (HU) aukštis,
mm
Didžiausias nuotako ilgis (L),
m
Nuotako nuolydis Didžiausias alkūnių skaičius,
vnt.
Didžiausias krytis
(H),
m
Praustuvas, bidė
(30 mm skersmens HU)
30 75 3,0 ≥ 0,018 2 3,0
Praustuvas, bidė
(30 mm skersmens HU)
40 75 3,0 ≥ 0,018 Neribotas 3,0
Dušas, vonia 40 50 Neribotas1) ≥ 0,018 Neribotas Neribotas
Sieninis pisuaras 40 75 3,02) ≥ 0,018 Neribotas3) 3,0
Pastatomasis pisuaras 50 75 3,02) ≥ 0,018 Neribotas3) 3,0
Latakinis pisuaras4) 60 50 3,02) ≥ 0,018 Neribotas3) 3,0
Plautuvė (40 mm skersmens HU) 40 75 Neribotas1) ≥0,018 Neribotas Neribotas
Buitinė indų plovyklė arba skalbyklė 40 75 Neribotas2) ≥ 0,018 Neribotas Neribotas
Išpuodis su iki 80 mm skersmens ištėkme5) 75 50 Neribotas ≥ 0,018 Neribotas3) 1,5
Išpuodis su didesne kaip 80 mm skersmens ištėkme5) 100 50 Neribotas ≥ 0,018 Neribotas3) 1,5
Maisto atliekų šalintuvas6) ≥ 40 757) 3,02) ≥ 0,135 Neribotas3) 3,0
Higieninių paketų šalintuvas ≥ 40 757) 3,02) ≥ 0,054 Neribotas3) 3,0
Trapas 50 50 Neribotas2) ≥ 0,018 Neribotas Neribotas
Trapas 70 50 Neribotas2) ≥ 0,018 Neribotas Neribotas
Trapas 100 50 Neribotas2) ≥ 0,018 Neribotas Neribotas
5 praustuvai 50 75 7,0 0,018–
0,044
Neribotas1) 0
10 praustuvų8) 50 75 10,0 0,018–
0,044
Neribotas 0
Sieniniai pisuarai 50 75 Neribotas2) ≥ 0,018 Neribotas3) Neribotas
Iki 8 išpuodžių5) 100 50 Neribotas ≥ 0,009 Neribotas Neribotas
Iki 5 gėrimo trykšlelių9) ≤ 30 50 Neribotas2) 0,018–
0,044
Neribotas3) 0
1) Kai ilgis didesnis nei 3,0 m, ūminis nuleidimas gali didinti užsikimšimo grėsmę.

2) Vengiant nuosėdų susidarymo turi būti kuo trumpesnis.

3) Vengti stačiabriaunių alkūnių.

4) Latakiniams pisuarams iki 7 asmenų. Ilgesni pisuarai privalo turėti daugiau ištėkmių.

5) Išpuodžiai jungiami įžambiais jungliais.

6) Įskaitant mažas bulvių skutykles.

7) Vamzdinės hidraulinės užtvaros.

8) Kiekvienas praustuvas turi būti individualiai vėdinamas.

9) Gėrimo trykšleliai privalo turėti groteles šiukšlėms sulaikyti.

_______________

STR 2.07.01:2003

8 priedas

STOVŲ PROJEKTAVIMO DUOMENYS

8.1 lentelė. Stovų su vėdinamąja dalimi pralaidumas

Stovo ir jo vėdinamosios dalies skersmuo I, II, III, IV tipų nuotakyno stovų pralaidumas
Q
maks, l/s
DN stačiabriaunė įtėkmė apvalaina įtėkmė
60 0,5 0,7
70 1,5 2,0
80* 2,0 2,6
90 2,7 3,5
100** 4,0 5,2
125 5,8 7,6
150 9,5 12,4
200 16,0 21,0
* mažiausiais skersmuo, kai išpuodžiai prijungti pagal II sistemą.

** mažiausiais skersmuo, kai išpuodžiai prijungti pagal I, III, IV sistemas.

8.2 lentelė. Stovų pralaidumas, kai įrengiami ir vėdinimo stovai

Stovo ir jo vėdinamosios dalies skersmuo Vėdinamojo stovo skersmuo I, II, III, IV tipų nuotakyno stovų pralaidumas
Qmaks, l/s
DN DN stačiabriaunė įtėkmė apvalaina įtėkmė
60 50 0,7 0,9
70 50 2,0 2,6
80* 50 2,6 3,4
90 50 3,5 4,6
100** 50 5,6 7,3
125 70 7,6 10,0
150 80 12,4 18,3
200 100 21,0 27,3
* mažiausiais skersmuo, kai išpuodžiai prijungti pagal II sistemą.

** mažiausiais skersmuo, kai išpuodžiai prijungti pagal I, III, IV sistemas.

Rekomenduojamos stovo įjungimo į išvadą arba perėjimo į gulsčiąją dalį schemos pateikiamos 8.1 paveiksle.

8.1 paveikslas. Stovo įjungimo į išvadą ar gulsčiąją dalį schemos

Kai stove daroma gulsčioji dalis, aukšte virš jos esančius sanitarinius prietaisus rekomenduojama prijungti pagal 8.2 paveiksle pateikiamas schemas.

8.2 paveikslas. Gulsčiosios stovo dalies įrengimo schemų pavyzdžiai:
a – kai stovas yra per 4–8 aukštus ir gulsčioji dalis ilgesnė kaip 2 m;
b – kai stovas yra per 4–8 aukštus ir gulsčioji dalis trumpesnė kaip 2 m

Stovo, einančio daugiau kaip per aštuonius aukštus, prijungimo prie išvado schema pateikiama 8.3 paveiksle; pirmojo aukšto sanitariniai prietaisai turi būti jungiami prie vėdinamos apylankos.

8.3 paveikslas. Stovo, einančio daugiau kaip per 8 aukštus, prijungimas prie išvado

Galima energijos slopintuvo stove schema pateikiama 8.4 paveiksle.

8.4 paveikslas. Energijos slopintuvo stove schema

_____________